Dr. Leopold Szondi
Face mai mult un psiholog fara teste decat un testolog fara psihologie.
STATUT
al ASOCIATIEI SZONDI DIN ROMANIA (ASR)


CAPITOLUL 1
Art.1 Datele de identificare ale membrilor fondatori.

    - Dumitru IVANA
    - Virginia ROTARESCU
    - Florin ROVENTA
    - Dan Cristian MIU

Art.2  Exprimarea vointei de asociere.
Noi, Dumitru IVANA, Virginia ROTARESCU, Constantin Florin ROVENTA, Dan Cristian MIU am hotarat in Adunarea Generala din data de 09.07.2003 infiintarea ASOCIATIEI SZONDI DIN ROMANIA

Art.3  Denumirea asociatiei.
Denumirea este ASOCIATIA SZONDI DIN ROMANIA, pe scurt ASR.
ASOCIATIA SZONDI DIN ROMANIA este o organizatie neguvernamentala, non-profit si apolitica.

Art.4  Sediul asociatiei.
Sediul ASR se afla in Bucuresti, Strada Alexandru Moruzzi nr. 1, Bl. A10, Scara 1, Etaj 2, Ap. 10, Sector 3

Art.5  Durata asociatiei.
ASOCIATIA SZONDI DIN ROMANIA are o durata de functionare pe o perioada nedeterminata.

CAPITOLUL 2
Art.6  Scopurile asociatiei sunt:
a. Dezvoltarea cercetarii in domeniul "analizei destinologice".
b. Mediatizarea si promovarea metodelor si scopurilor "analizei destinologice".
c. Conlucrarea cu asociatiile care se ocupa cu studiul omului.
d. Aderarea la Asociatia Internationala Szondi si la Federatia Romana de Psihoterapie.
e. Formarea, informarea, consilierea si acreditarea in psihoterapie in spiritul "analizei destinului" aplicate la copii, tineri, adulti si batrani.
Semnificatia termenului de "psihologie a destinului" este definita in Anexa nr. 1 la Statut.

Art.7 Obiective.
a. Promovarea si cercetarea in domeniul "analizei destinului".
b. Consolidarea si dezvoltarea metodelor de "analiza a destinului" in psihiatrie si psihoterapie.
c. Dezvoltarea unui centru national de "analiza destinologica", precum si crearea unei arhive si a unei biblioteci dedicate "analizei destinului". 
d. Organizarea de conferinte si cursuri de specialitate.
e. Redactarea de publicatii referitoare la "psihologia destinului".

CAPITOLUL 3
Art.8  Patrimoniul initial.
Patrimoniul initial al asociatiei este de 5.000.000 lei, suma varsata efectiv intr-un cont  bancar.
Pe durata existentei asociatiei veniturile vor proveni din:
a. Cotizatiile membrilor. Valoarea cotizatiei de membru este stabilita de Adunarea Generala.
b. Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.
c. Dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie.
d. Venituri realizate din activitati economice directe.
e. Donatii, sponsorizari sau legate.
f. Resurse obtinute de la bugetul de stat si / sau de la bugetele locale.
g. Alte venituri prevazute de lege.
Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

CAPITOLUL 4
Art.9  Modul de admitere,  retragere si  excludere din asociatie.
Poate fi membru al ASR orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
Dobandirea calitarii de membru - conditii:
a. Se completeaza o fisa de inscriere, obtinuta de la sediul asociatiei, care va fi analizata in Consiliul Director.
b. Persoana a implinit varsta de 22 ani si are abilitati si cunostinte intr-un domeniu socio-uman sau medical, conform atestarii forurilor universitare competente.
c. Cunoaste si respecta prevederile statutului ASR si respecta principiile deontologice ale profesiunii de psiholog sau medic (atunci cand are aceasta profesie).
d. Plateste taxa de inscriere si taxa anuala.
e. Nu executa o pedeapsa prevazuta de legea penala si nu se afla sub incidenta altor interdictii legale sau statutare.

Pierderea calitatii de membru  si excluderea din asociatie - conditii:
a. Prin cerere de retragere sau demisie.
b. Prin savarsirea de abateri si nerespectarea principiilor de baza ale ASR.
c. Prin prejudicii de imagine, morale sau materiale aduse asociatiei.
d. Prin dezinteres repetat fata de actiunile si activitatile ASR.
e. Membrii asociatiei vor fi sanctionati, in functie de gravitatea abaterii cu: mustrare, avertisment sau excluderea din asociatie. Sanctiunea va fi stabilita si aplicata de Consiliul Director.

Art.10  Drepturile si obligatiile asociatiilor.
Membrii ASR au urmatoarele drepturi:
a. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale ASR.
b. Sa participe la toate actiunile desfasurate de ASR.
c. Sa beneficieze de rezultatele activitatii ASR.
d. Sa se retraga oricand din asociatie, cu conditia de a-si comunica cererea Consiliului Director cu cel putin 30 de zile inainte.
Membrii ASR au urmatoarele obligatii principale:
a. Sa participe in mod activ la activitatea ASR.
b. Sa respecte legile si prevederile statutare.
c. Cercetatorul este raspunzator pentru tratamentul etic al participantilor; el trebuie sa se asigure ca acest tratament etic este respectat si de colaboratorii, asistentii si studentii sai.
d. Sa respecte confidentialitatea informatiilor personale.
e. Sa plateasca cotizatia stabilita prin statutul ASR. Asociatii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra avutului social. Ei sunt obligati sa achite cotizatiile pe tot timpul cat au avut calitatea de membru ASR.

CAPITOLUL 5
Art.11 Adunarea Generala.
(1)Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor. Din Adunarea Generala fac parte toti asociatii, fara nici o dictinctie. In cadrul Adunarii Generale toti asociatii au drept egal de vot.
Adunarea Generala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an. Daca in desfasurarea activitatii asociatiei apar probleme care depasesc atributiile Consiliului Director, se poate convoca Adunarea Generala in sedinta extraordinara. Dreptul de a convoca Adunarea Generala in sedinta extraordinara apartine Presedintelui si Consiliului Director, din oficiu sau la cererea unei treimi (1/3) din numarul membrilor.
Convocatorul va fi semnat de catre presedinte, va cuprinde ziua, ora si locul unde urmeaza a se tine adunarea, precum si ordinea de zi. Convocatorul va fi afisat la sediul asociatiei cu cel putin 3 (trei) zile inaintea sedintei.
(2) Competenta Adunarii Generale cuprinde:
a. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei.
b. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil.
c. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director.
d. Alegerea si revocarea cenzorului, sau dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori.
e. Infiintarea de filiale si hotareste asocierea sau separarea de alte organizatii.
f. Modificarea actului constiutiv si a statutului.
g. Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
h. Alege o data la trei ani si revoca membrii Consiliului Director.
i. Alege o data la trei ani si revoca membrii Comisiei de Cenzori.
j. Alege o data la trei ani, dintre membrii Consiliului Director un Presedinte, un Vicepresedinte, un Cenzor sau Comisia de Cenzori.
k. Desemneaza reprezentantii asociatiei in diferite organisme la care participa asociatia.
l. Stabileste valoarea cotizatiei anuale pe care trebuie sa o plateasca fiecare membru, precum si valoarea taxei de inscriere si a prestatiilor extraordinare necesare.
(3). Asociatul care, intr-o anumita problema supusa Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul/sotia, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
a.Asociatul care incalca dispozitiile alin (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritate ceruta.
(4). Hotararile luate in Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
a. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare din asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
b. Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circuscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.
(5). Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale.
Adunarea Generala va fi valabil constituita daca vor fi prezenti un numar de membrii care sa reprezinte majoritatea din totalul asociatilor. In caz contrar, adunarea se amana pentru o alta data stabilita prin ordinea de zi a primei convocari, cand adunarea va avea loc indiferent de numarul asociatilor prezenti.
Conducerea sedintelor Adunarii Generale apartine Presedintelui.
In exercitarea artibutiilor sale, Adunarea Generala adopta hotarari.
Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti, cu exceptia hotararilor privitoare la:
a. Excluderea asociatiilor, cand hotararea se va lua cu o majoritate de 2/3 (doua treimi) din numarul membrilor prezenti.
b. Dizolvarea asociatiei sau schimbarea scopului social, cand hotararea se va lua cu o majoritate de 2/3 (doua treimi) din numarul total al membrilor asociati.
c. Modificarea Statutului, cand hotarearea se va lua cu o majoritate de 3/4 (trei patrimi) din numarul total al membrilor.

Art.12 Asociatul care, intr-o anumita problema supusa Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Asociatul care incalca dispozitiile alin (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritate ceruta.

Art.13  Consiliul Director.
Consiliul Director este organul executiv al asociatiei si este compus din 3 (trei) membri fondatori:

    - Dumitru IVANA
    - Virginia ROTARESCU
    - Florin ROVENTA

(1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime (1/4) din componenta sa.
(2) In exercitarea competentei sale Consiliul Director:
a. Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
b. Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.
c. Aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei.
d. Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea Consiliului Director se stabilesc prin statut. Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
(4) Nu poate fi membru al Consiliului Director orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

Art.14 Dispozitiile Art. 11 (3) se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv, sau statutului organizatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 11 (4) de fondatori sau oricare dintre membrii Consiliului Director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta.

Art.15 Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 12 alin (2) lit. b) si d).

La constituirea asociatiei, primul Consiliul Director este format din urmatorii membrii:

    - Dumitru IVANA - Presedinte
    - Virginia ROTARESCU - Vicepresedinte
    - Florin ROVENTA - Membru Consiliu Director

Art.16  Cenzorul.
(1) Cenzorul este organul de control financiar si are urmatoarele atributii:
(2) Asigura controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.
(3) In cazul in care asociatia depaseste 100 de membrii controlul financiar se exercita de catre o comisie de cenzori.
(4) In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a. Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei.
b. Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.
c. Poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.
d. Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau de catre Adunarea Generala.
(5) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membrii, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(6) Regulile generale de organizare si functionare ale Comisiei de Cenzori se aproba de Adunarea Generala. Comisia de Cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

CAPITOLUL 6
Art.18 Dizolvarea asociatiei se face in urmatoarele cazuri:
    - de drept;
    - prin hotarare judecatoreasca;
    - prin hotararea Adunarii Generale;
(1) Asociatia se dizolva de drept prin:
a. Imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b. Imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director Ón conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliului Director trebuia constituit;
c. Reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
d. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
(2) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
a. Cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit  ilicita sau contrara ordinii publice;
b. Cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. Cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d. Cand asociatia a devenit insolvabila;
Instanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.
(3) Asociatia  se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris Ón registrul asociatiilor si fundatiilor.
(4)  Dupa dizolvare, asociatia intra in lichidare. Patrimoniul asociatiei se lichideaza de catre un lichidator din afara asociatiei, desemnat de Adunarea Generala. Lichidatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa efectueze inventarul si sa incheie un bilant care sa constate situatia activului si pasivului asociatiei;
b. Sa indeplineasca toate operatiunile necesare lichidarii si sa tina un registru pentru toate operatiunile referitoare la lichidare;
c. Sa incaseze creantele, sa realizeze activul si sa plateasca creditorii.
(5) Atat fata de asociatie, cat si fata de membrii acesteia, lichidatorul este supus regulilor mandatului. La terminarea lichidarii, lichidatorul va intocmi un bilant de lichidare, care impreuna cu bilantul intocmit la intrarea in functie a lichidatorului vor fi supuse spre aprobarea Adunarii Generale.
(6) Bilantul de lichidare, semnat de lichidator si aprobat de Adunarea Generala, va fi depus la sediul asociatie. Timp de 30 de zile de la data depunerii bilantului, oricare asociat care doreste sa-l conteste poate sa sesizeze instanta judecatoreasca competenta, citandu-se lichidatorul. Hotararea instantei este definitiva.
(7) Repartizarea produsului net al lichidarii va fi hotarat de catre ultima Adunare Generala a asociatie care va avea loc in termen de 10 zile de la depunerea, de catre lichidator, a bilantului de lichidate. Lichidatorul va fi descarcat de obligatiile sale dupa aprobarea bilantului de lichidare.
(8) La incheierea lichidarii patrimoniului, lichidatorul va cere radierea asociatie din registrul persoanelor juridice, pe baza hotararii prin care Adunarea Generala a hotarat dizolvarea.

CAPITOLUL 7
Art.19 Prezentul statut a fost adoptat in unanimitate de voturi in cadrul Adunarii Generale de constituire a ASOCIATIEI SZONDI DIN ROMANIA din data de 09.07.2003. El a fost redactat in 5 (cinci) exemplare din care 4 (patru) s-au inmanat partilor.

Semneaza membrii fondatori ai ASOCIATIEI SZONDI DIN ROMANIA (ASR):

    - Dumitru IVANA
    - Virginia ROTARESCU
    - Florin ROVENTA
    - Dan Cristian MIU